Prvi video prijenos CARNet-ovom ATM mrezom

(Preneseno s CARNet-L liste)


Pogledajte takoder:

CN: Prvi video prijenos CARNet-ovom ATM mrezom


Date: Fri, 28 Jun 1996 16:31:50 +0200 (MET DST)
From: Predrag.Pale@stribor.srce.hr (Predrag Pale)
To: Multiple recipients of list <carnet-l@carnet.hr>
Subject: Prvi video prijenos CARNet ATM mre`om

Prvi video prijenos CARNet ATM mre`om

Zagreb, 7. lipnja 1996. - u 16 sati i 12 minuta po prvi puta u 
Hrvatskoj je prene{ena `iva video slika ra~unalnom mre`om i to 
izme|u Osijeka, Rijeke i Zagreba.

U okviru izgradnje nove ATM jezgre CARNet  mre`e, video kamere i 
TV prijemnici priklju~eni su ne na oda{ilja~e i antene ve} na 
ra~unalnu mre`u. Tako se na najzorniji na~in do~arava mo} novih 
ra~unalno-komunikacijskih mre`a koje su sposobne u jednoj 
prijenosnoj tehnologiji (ATM = Asynchronous Transfer Mode) 
objediniti ra~unalne podatke, fotografije, `ivu video sliku, 
zvuk HiFi kvalitete te telefoniju.

Kapacitet mre`e omogu}ava prijenos nekoliko video signala ili 
2500 istovremenih razgovora.

Cijeli tijek 12. Svjetskog festivala animiranih filmova, od 10. 
do 14. lipnja u Zagrebu, preno{en je CARNet -ovom ATM mre`om u 
Osijek i Zagreb.
To je bio CARNet -ov doprinos zna~ajnom doga|aju, ali i ispit za 
novu ATM tehnologiju kojeg je polo`ila bez problema.

CARNet }e nastojati da oprema sli~na kori{tenoj u ovom 
eksperimentu ostane u trajnoj upotrebi barem u po jednoj to~ci 
sveu~ili{nih gradova, ~ime bi akademska i istra`iva~ka zajednica 
dobila mogu}nost video konferencija kao i trajnih eksperimenata.

Kako se o~ekuje da }e ATM tehnologija u ovakvim primjenama biti 
osnova telekomunikacija sutra{njice, prvi prijenos slikei zvuka 
ATM mre`om 7. lipnja ima sli~an zna~aj kao emitiranje prvog 
radio ili TV programa.

(20061996 PPale)