CARNet je postigao dogovor s HPT-om za brzu medunarodnu vezu

(Preneseno s CARNet-L liste)


Pogledajte takoder:

CN: CARNet je postigao dogovor s HPT-om za brzu medunarodnu vezu (05.06.1996)


From: Predrag.Pale@stribor.srce.hr (Predrag Pale)
Subject: CARNet postigao dogovor s HPT za brzu me|unarodnu vezu


CARNet postigao dogovor s HPT za brzu me|unarodnu vezu

Zagreb, 5. lipnja 1996. - Hrvatska akademska i istra`iva~ka
mre`a - CARNet  i Hrvatska po{ta i telekomunikacije postigli su
dogovor prema kojem }e HPT osigurati brzu me|unarodnu vezu
CARNet -a s ostatkom Interneta preko spojne to~ke u USA.

CARNet  je trenutno povezan sa svijetom putem 128kbps veze preko
Austrije. Ovaj je kapacitet daleko ispod potreba CARNet
korisnika pa se na iznala`enju rje{enja radi ve} vi{e od godinu
dana. Na`alost, me|unarodne (posebno Europske) cijene
komunikacija za velike brzine su izuzetno velike te zahtjevaju
sredstva koja se u ovom trenutku ne mogu osigurati u okviru
prora~una Republike Hrvatske.

Frustracija korisnika (ali i djelatnika CARNet -a) je jasna kad
se zna kakva je eksplozija novih mre`nih aplikacija, usluga,
podataka i korisnika koji zahtjevaju velike brzine prijenosa
podataka, a CARNet -ova je brzina gotovo ista od samog po~etka
1992. godine.

Posebno je te{ko bilo gledati kako druge zemlje sredi{nje i
isto~ne Europe raspola`u vi{estruko br`im vezama. Me|utim,
potrebno je razumijeti da su me|unarodne institucije kao i
Europska zajednica nepovratno dale velika sredstva upravo tim
zemljama za pla}anje me|unarodnih komunikacija. Hrvatskoj ta
sredstva nisu bila dostupna zbog dobro poznatih me|unarodnih
pritisaka koji se vr{e i na ovakav na~in.

Stoga je sve {to je u~injeno u okviru CARNet  projekta, u~injeno
isklju~ivo hrvatskim novcem. Tako je 1995. godine odlu~eno da se
sva raspolo`iva sredstva ulo`e u izgradnju infrastrukture.
Naravno, sa pove}anjem brzine me|unrodne komunikacije nije se
stalo. Intenzivno su tra`ena rje{enja i neka me|unarodna
obe}anja su trebala rije{iti taj problem. Na`alost, do toga nije
do{lo.

No, sada su na pomolu znatno bolji dani, jer }e, na osnovi
postignutog dogovora s HPT, CARNet dobiti dodatnu vezu od 256
kbps po~etkom ljeta, dok bi po~etkom jeseni ta brzina trebala
porasti do 2 Mbps. Kako se radi o vezi izravno u USA, o~ekuje se
da }e efekat biti znatno bolji nego da je veza prema nekom
europskom ~voru, jer je 70% prometa CARNet -a s ne-europskim
~vorovima.


(20061996 PPale)